ANEX - personální agentura

Jsme zde pro vás jiřž 12 let

Poradna právníka

Na vaše otázky v oblasti pracovního práva bude odpovídat náš právník zcela zdarma.
Zajímavé otázky a odpovědi zde budou anonymně zveřejňovány.

Své dotazy zasílejte e-mailem na adresu pravnik@anexperson.cz

Dotaz: Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala na DPČ. Po skončení mateřské jsem chtěla pokračovat v práci, zaměstnavatel ale pro mě práci už neměl a došlo ke zrušení DPČ s 15 denní výpovědní dobou. Po tuto dobu mi nebyla zaměstnavatelem přidělena práce - u HPP by šlo o překážku na straně zaměstnavatele a měla bych být po tuto dobu placena. Jak je do u DPČ? Ve smlouvě mám sjednaný rozsah pracovní doby 20hod. týdně a odměnu na hodinu. Měl by mi tedy zaměstnavatel zaplatit i za dobu, kdy mi nepřidělil práci, nebo se při DPČ při odměňování postupuje jinak? Kdyby mi měl zaplatit, jakými paragrafy mám argumentovat při následné komunikaci se zamětnavatelem?
 - Odpověď: Po dobu sjednané výpovědní doby je zaměstnavatel povinen Vás dále zaměstnávat a přidělovat Vám práci dle sjednané Dohody, a to do okamžiku skončení pracovního poměru uplynutím výpovědní doby. Stejně tak jste v uvedené výpovědní době povinna řádně vykonávat práci, která Vám byla přidělena. Dle ust. § 77 Zákoníku práce se v případě dohody o provedení práce neuplatní pouze právní úprava překážek v práci na straně zaměstnance, tzn. úpravu překážek  na straně zaměstnavatele lze přiměřeně použít. Osobně jsem se doposud s takovouto situací nesetkala, proto bych Vám doporučila obrátit se s dotazem na Státní úřad inspekce práce.

Dotaz: Můj přítel dnes podal výpověď u jedné nejmenované firmy do výpovědi napsal: "Na základě dohody rozvazuji s Vaší firmou XXXXX pracovní poměr k dnešnímu dni, tj. 31.01.2012." a jeho šéf mu ji podepsal a napsal na ni pod tento text :"nesouhlasím s rozvázáním pracovního poměru dohodou ke dni 31.01.2012." Chtěla bych se zeptat, zda je výpověď platná a od zítřka začne pomalu plynout výpovědní lhůta, nebo zda má proti tomuto něco podniknout, a jestli ano, tak co by měl podle Vás udělat?
- Odpověď: Existuje více způsobů ukončení pracovního poměru, to o čem Vy hovoříte není výpověď, ale dohoda, tak jak o ni hovoří § 49 Zákoníku práce, v platném znění. K uzavření dohody je třeba ze zákona souhlasu obou stran. K uzavření dohody ve Vašem případě nedošlo, a tak je Váš přítel povinen podat výpověď, pokud má zájem na skončení pracovního poměru. Výpověď je jednostranným právním úkonem, nezávislým na vůli druhé strany, a její podání je spojené s plynutím dvouměsíční výpovědní doby, která začíná plynout od 1. dne měsíce následujícího po jejím doručení zaměstnavateli. Pokud by měla být původní dohoda zároveň výpovědí, musel by být její obsah formulován jinak, např. „Navrhuji skončení pracovního poměru dohodou, a to ke dni 31.1.2012, pokud nebude dohoda akceptována, dávám tímto výpověď z pracovního poměru.“ Pokud by výpověď byla doručena v průběhu měsíce ledna (do 31.1.2012 včetně) skončí pracovní poměr dnem 31.3.2012.

Dotaz: Může být změněn v průběhu pracovněprávního sporu senát (obě přísedící), což provedla předsedkyně senátu na začátku třetího stání, bez udání důvodu. Jsem v důchodu a při odchodu do důchodu mi nebyla vyplacena motivační složka stanovená v manažerské smlouvě, i když jsem úkoly stanovené přílohou k manažerské smlouvě splnil. Na začátku prvního stání vyhlásila soudkyně, že se věc bude projednávat jako dokazování nárokové složky, pak s novým senátem na začátku třetího stání vyhlásila, že mění názor a z nárokové složky mzdy se stala složka nenároková, takže spor jsem prohrál.
- Odpověď: Dle mého názoru musí být důvod výměny přísedících uveden v protokolu u jednání (jako účastníku Vám jej předloží na oddělení). Pokud žádný důvod uveden není, je možné po skončení řízení podat žalobu pro zmatečnost dle § 229 Občanského soudního řádu.

Dotaz: Chci se zeptat, jestli má zaměstnavatel (nadřízený na jakékoli úrovni nebo některý z kolegů) právo vstoupit (bez mého vědomí) do mé firemní e-mailové adresy, kterou mi sám v rámci své sítě zřídil, a sledovat mou poštu. Má nadřízená kolegyně tak v době mé dovolené učinila a argumentuje tím, že to není má soukromá adresa a co kdyby mi přišlo něco důležitého, ještě podrobněji řečeno, že 2 týdny nemůže být žádná adresa nepřístupná.
- Odpověď: Na tuto problematiku v současnosti není jednotný názor, nicméně má se za to, že zaměstnavatel má právo sledovat počet odcházejících a přicházejících e-mailů, neboť právem zaměstnavatele je sledovat, zda zaměstnanec řádně vykonává svou práci. Zaměstnavatel může také kontrolovat kdo je adresátem a příjem e-mailové korespondence, nemůže však kontrolovat jejich obsah, neboť tím dochází k narušení listovního tajemství chráněného čl. 13 Listiny základních práv a svobod a tak neoprávněně narušuje soukromí fyzické osoby, které je Listinou chráněno. Ve Vašem případě je dle mého názoru nejjednodušším řešením nastavením automatické e-mailové odpovědi, v níž bude, že jste např. na dovolené, a kterého Vašeho kolegu je možno kontaktovat v naléhavých záležitostech.

Dotaz: Prosím o radu ohledně nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené. V průběhu mé mateřské dovolené změnila firma, ve které jsem pracovala majitele a název. Zaměstnanci dostali nové smlouvy. Já ne. Před odchodem na mateřskou dovolenou jsem měla smlouvu na dobu neurčitou. Pro výkon svého zaměstnání jsem absolvovala školení a po jeho úspěšném zakončení jsem dostala certifikát. Nyní jsou dítěti 3 roky a já se vracím do firmy, ale firma po mě chce, abych podepsala novou smlouvu, ale tato smlouva již není na dobu neurčitou a ještě je podmíněna tím, že musím úspěšně složit zkoušku a získat certifikát, jinak mě propustí okamžitě a bez odstupného. Mají na to právo?
- Odpověď: Dobrý den, k jednoznačnému zodpovězení Vašeho dotazu nemám relevantní informace, neboť nevím, na základě jaké skutečnosti došlo ke změně firmy a podnikatele. Předpokládejme však, že k tomu došlo na základě prodeje podniku. Pak na zaměstnavatele přechází práva a povinnosti z pracovně právních vztahů (§ 480 Obchodního zákoníku), s tím, že na trvání pracovního poměru nemá tato skutečnost vliv. Pokud má nový zaměstnavatel zájem na tom ukončit Váš pracovní poměr, pak tak musí učinit výpovědí za podmínek a s výpovědním důvodem stanoveným Zákoníkem práce.

Dotaz: Mám dotaz. Jsem zaměstnaná 4roky na tří směnný provoz v továrně. Teď jsem onemocněla a můj lékař mi napsal zprávu, že mi doporučuje dělat na dvě směny. Zaměstnavatel ale práci na dvě směny pro mě nemá. Mám právo při odchodu na odstupné?
- Odpověď: Otázku odstupného řeší § 67 odst.1 Zákoníku práce. Ve Vašem případě se jedná o skončení pracovního poměru z důvodu uvedeného v § 52 podle písm. e) Zákoníku práce – zde zákon nárok na odstupné nepřiznává. Nárok na odstupné vzniká pouze v případě, není–li možné dosavadní práci konat pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.

Dotaz: Dobrý den, manžel jezdí už dlouhá léta u kamionové dopravy. Letos k němu přešel i můj syn. Netrvalo dlouho a firma bez toho, aby syn měl podepsanou smlouvu, jej vyslala samého do zahraničí. Syn tam dostal pokutu 3000Eur. Jednalo se o nedodržení bezpečnostní přestávky. Firma to za syna zaplatila a nyní žádala po synovi zaplacení. Ten z firmy odešel a nyní se nezdržuje ani doma. Manažer firmy mi však dělá ze života peklo. Telefonuje mi domů, že mám za syna dluh uhradit. Dělá rozbroje mezi mnou a manželem, který není otcem mého syna. Došlo to tak daleko, že manželovi nechce dát do auta vysílačku, že tam přivedl syna a neuhradil dluh. Nevím si rady. Jsem bez práce a manžel se bojí, že o práci přijde. Doma máme hádky jen kvůli firmě a dluhu, který jsme nezavinili. Mohu já do firmy napsat dopis? Na zaplacení nemám. Nevím si rady.
- Odpověď: Předpokládám, že syn je zletilý, když má ŘP. Škodu, kterou syn zaměstnavateli způsobil není zaměstnavatel oprávněn vymáhat po Vás, neboť syn jediný odpovídá za škodu vzniklou zaviněným porušením pracovních povinností. Zaměstnavatel může takto vzniklou škodu vymáhat soudní cestou, exekucí, pokud je schopen tuto škodu nějak prokázat. Jeho situaci však komplikuje to, že mezi ním a synem neexistuje písemná smlouva a asi ani další potřebné listiny, což je zřejmě důvod, proč se tuto částku snaží vymoci u vás. Jednání zaměstnavatele vůči Vašemu manželovi je šikanózního charakteru, v případě skončení pracovního poměru by bylo možné bránit se soudní cestou.

Dotaz: Chtěla bych se zeptat, jakou zodpovědnost má provozní baru. Může mít např. problémy z toho, že majitel špatně nebo vůbec nehradí SZ a ZP? Jakým zákonem se tato problematika řídí?
- Odpověď: Pokud tomu dobře rozumím, je provozní baru zaměstnancem nějakého zaměstnavatele. Zřejmě by bylo možno podřadit jej pod vedoucí zaměstnance, kterým Zákoník práce stanovuje povinnosti v § 301. Zaměstnanec také má odpovědnost za škodu vzniklou zaviněným porušením povinností při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. Pokud Vy jste pouze zaměstnancem, pak za neplacení SZ a ZP ze strany zaměstnavatele nenesete žádnou odpovědnost. Plátcem je zde totiž zaměstnavatel, který bude platit také případné penále a pokuty, pokud se zjistí nesrovnalosti. Podrobnosti stanoví následující právní předpisy: z.č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a další.

Dotaz: NÁHRADA MZDY V DOBĚ DOVOLENÉ - Se zaměstnavatelem mám uzavřenou pracovní smlouvu s pevným měsíčním platem a pracovní dobou 25% normální pracovní doby, tzn. 10 hodin týdně. Ve smlouvě není uvedeno jak má být pracovní doba rozvržena. Ve skutečnosti pracuji 2 dny v týdnu po 5 hodinách, se souhlasem zaměstnavatele. Dovolenou zaměstnavatel stanovil na 10 pracovních dní, t.j. 5 týdnů po 2 dnech. Prosím o sdělení, jak se v tomto případě vypočítá náhrada mzdy v době dovolené.
- Odpověď: Náhrada mzdy za dovolenou je stanovena v ustanovení § 222 odst. 1 Zákoníku práce, dle dikce tohoto ustanovení Vám pak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Lze tedy dovodit, že náhrada za jeden den dovolené odpovídá tomu, co si vyděláte za jeden den práce- zjednodušeně - pokud tedy odděláte za jeden den 5 hodin, náleží Vám za jeden den dovolené náhrada mzdy za oněch 5 hodin.

Dotaz: Chci se zeptat, zda se dovolená započítává do zkušební doby, nebo se o tyto dny zkušební doba prodlužuje.
- Odpověď: Od 1.1.2012 Zákoník práce výslovně stanoví, že zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenní dovolené.

Dotaz: Mám dceru, která je nezaměstnaná a nyní jsem zjistila, že už rok nedochází na Úřad práce a tím pádem již není vedena jako uchazeč o zaměstnání. Potřebovala bych vědět, zda je její povinnost platit zdravotní a sociální, a v jakých částkách.
- Odpověď: Účast na zdravotním pojištění vzniká ze zákona, tedy bez ohledu na vůli občana. Za některé subjekty platí pojistné stát – do této kategorie patří i osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud je však Vaše dcera z evidence vyřazena, je povinna platit si toto pojištění sama. Sazba zdravotního pojištění činí 13,5% z vyměřovacího základu. V případě, že nemá žádné příjmy, pak je vyměřovacím základem minimální mzda. Ta je nařízením vlády stanovena částkou 8 000,- Kč, zdravotní pojištění tedy činí něco přes tisíc korun měsíčně. Sociální pojištění platí jen zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, je možné jej platit i dobrovolně, avšak za neplacení nehrozí žádná bezprostřední sankce. Doba účasti v systému sociálního pojištění se však sčítá a je důležitá pro vznik nároku na důchod. Podrobnosti stanoví zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dotaz: 20.2.2012 jsem nastoupila do firmy, smlouvu mám na dobu určitou na 3 měsíce. Můžu mít zkušební dobu 3 měsíční?
- Odpověď: Od 1.1.2012 nesmí být sjednaná pracovní doba delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. To znamená, že Vaše zkušební doba může trvat max. měsíc a půl.

Dotaz: Zaměstnavatel mě poslal na pracovní prohlídku, s tím, že mi řekl, že mi můj doktor musí bezplatně zapůjčit kartu, ten mi však řekl, že mi dá pouze nějaký výpis a ještě za 250 Kč. Kdo má pravdu?
- Odpověď: Rozpor je způsoben novou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci vydanou Ministerstvem zdravotnictví a platnou od 1.4.2012. Podle této vyhlášky již lékař kartu zapůjčit nemůže, na základě této vyhlášky je oprávněn vydat právě pouze výpis ze zdravotní dokumentace s tím, že tento výpis je oprávněn zpoplatnit. Náklady spojené s prohlídkou nařízenou zaměstnavatelem je zaměstnavatel povinen proplatit dle § 101 odst. 6 Zákoníku práce.

Dotaz: Na jak dlouho mohu mít maximálně smlouvu na dobu určitou?
- Odpověď: S účinností od 1.1.2012 nemůže doba trvání pracovního poměru přesáhnout 3 roky a může být prodlužována maximálně dvakrát. To znamená, že pokud tam budete pracovat beze změny zaměstnavatele, můžete mít smlouvu na tři roky a pak dvakrát prodloužení po třech letech, celkem může doba pracovního poměru na dobu určitou trvat 9 let.

Pro uchazeče
created by DEFR ANEX personální agentura © 2000 - 2018